Polityka prywatnosci cookies,RODO - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
1. INFORMACJE OGÓLNE
 
W trosce o zachowanie Państwa prawa do prywatności, jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Państwa dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11 , 63-700 Krotoszyn, która obsługuje stronę internetową www.policealnaszkola.eu
 
 
2. GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie  przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i z najwyższą starannością dobiera środki techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W związku z tym do Państwa danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy. Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie gromadzi informacje dotyczące interakcji ze stroną internetową centrumeskulap.eu i usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb użytkowników.
 
 
3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
 
Dane osobowe przetwarzane będą:
 
 
* W CELACH realizacji usług NA PODSTAWIE zawartej i wykonywanej umowy oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe PRZEZ OKRES 7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
 
 
* W CELACH realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz do celów archiwalnych NA PODSTAWIE Ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, PRZEZ OKRES 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
 
 
* W CELACH uzyskiwania dotacji oświatowych NA PODSTAWIE ustawy o finansowaniu zadań oświatowych PRZEZ OKRES 7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
 
 
* W CELACH marketingowych NA PODSTAWIE wyrażonej zgody PRZEZ OKRES 7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
 
 
Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków kształcenia, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty edukacyjnej.
 
 
4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 
 
Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 
 
5. PRAWO DO WGLĄDU, MODYFIKACJI, USUWANIA DANYCH ORAZ WNIESIENIA SKARGI
 
 
Podmiotowi danych osobowych przysługuje:
 
prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych
 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 
 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 
 
Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.
 
 
6. KONTAKT
 
 Jeżeli macie Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: admin1@centrumeskulap.eu
Wróć do spisu treści