Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
nadający uprawnienia do przyjmowania uczniów na praktyki.

CZAS TRWANIA KURSU:
48 godzin w tym 8 godzin praktyki metodycznej

SYSTEM ZAOCZNY:
soboty i niedziele

CEL SZKOLENIA:
Uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego do prowadzenia z
uczniami i młodocianymi praktycznej nauki zawodu.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 w sprawie
praktycznej nauki zawodu:

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą
nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub
policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i
co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego
będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej
szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, którego będą nauczać.

Dokumenty należy składać w sekretariacie CKiD Eskulap– ul. Mickiewicza 11(budynek G),
63-700 Krotoszyn, tel. 882 061 564/668 129 574, www.centrumeskulap.eu
Wróć do spisu treści