Opiekun w żłobku - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
OPIEKUN W ZŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM


UWAGA !!
Prowadzimy Szkolenia w Krotoszynie ( Rawiczu, Pleszewie, Jarocinie, Ostrowie Wlkp. i Kaliszu.)

*w przypadku utworzenia się grupy słuchaczy w Państwa mieście.
Zapraszamy.

...................................................................................................................................................................................
*w przypadku utworzenia się grupy słuchaczy w Państwa mieście.
Zapraszamy.
...................................................................................................................................................................................
40 godzinne szkolenie uzupełniające
Dla osoby która pełni funkcję dziennego opiekuna, posiada odpowiednie kwalifikacje (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego)

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęc
iem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:
Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

80 godzinne szkolenie uzupełniające

Dla osoby która posiada wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu
6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Kompetencje opiekuna dziecka


                  


160 godzinne szkolenie  (w tym 30 godzin praktyki zawodowej).


Wymagania dla kandydatów :

 • co najmniej wykształcenie średnie,

 • nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

 • nie posiadanie co najmniej rocznego udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 • oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez  sąd,

 • oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

 • posiada warunki lokalowe umożliwiające stosowną opiekę nad małym dzieckiem.


Cele kształcenia:

Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Kompetencje opiekuna dziecka

 • Praktyki zawodowe


Po ukończeniu szkoleń można podjąć prace jako:

 • opiekun dzienny

 • opiekun w środowisku domowym


Informacja dotycząca instytucji dziennego opiekuna-zobacz na stonie MPiPS

280 godzinne szkolenie (w tym 80 godzin praktyki zawodowej)

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej wykształcenie średnie

 • nie posiadanie kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej   lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

 • nie posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi

 • oświadcza, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez   sąd,

 • oświadcza, że nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.


Cele kształcenia:

Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Kompetencje opiekuna dziecka

 • Praktyki zawodowe


Po ukończeniu określonej formy szkoleniowej można pracować jako:

 • opiekun w żłobku,

 • opiekun dzienny,

 • opiekun w środowisku domowym,w klubie dziecięcym.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3- strona MPiPS


Wróć do spisu treści