Kurs przygotowujący nauczycieli w zakresie udzielania ppierwszej pomocy - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W RAMACH PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo zapoznacie się Państwo z zastosowaniem metod nauczania w celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za ludzkie życie wśród uczniów.

 
 
Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 
 
Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą lub muszą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

 
· podstawy anatomii i fizjologii człowieka

 
· bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego

 
· wezwanie pomocy

 
· zadławienia

 
· poszkodowany nieprzytomny

 
· zatrucia

 
· podstawowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa

 
· urazy

 
· tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran

 
· unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć

 
· postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania

 
· prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego

 
· inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

 
· ewakuacja ze strefy zagrożenia

 
· wsparcie psychiczne poszkodowanego

 
· udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

 

Liczba godzin: 32

Kurs kończy się egzaminem (teoretycznym + praktycznym). Obecność na wszystkich zajęciach i pozytywny wynik z egzaminu, skutkują wydaniem zaświadczenia zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Wróć do spisu treści