Opiekun - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Opiekun
40-GODZINNE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO

 
DLA KOGO:
 
Dla osób posiadających kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz które nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

 
CEL KSZTAŁCENIA:
 
Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji  umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 
Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
80-GODZINNE SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
DLA KOGO:

Dla osób mających wykształcenie średnie lub średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, nie pracowała  z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 roku.

CEL KSZTAŁCENIA:
Uzupełnienie wiedzy do pełnienia roli opiekuna dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych:
– nabycie kompetencji opiekuna dziecka
– dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu: stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka
– doskonalenie kompetencji umożliwiających realizację funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
160-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNA DZIENNEGO (W TYM 30-H PRAKTYKI ZAWODOWEJ)

DLA KOGO:
Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego . Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

CEL KSZTAŁCENIA:
Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
280-GODZINNE SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM (W TYM 80 GODZIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ)
                                               
DLA KOGO:
Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
CEL KSZTAŁCENIA:
Szkolenie ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez wyposażenie słuchacza w wiedzę umożliwiającą realizację funkcji opiekuńczej, edukacyjnej i wychowawczej.
Absolwenci szkolenia otrzymują: zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej.

                 

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wróć do spisu treści