Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nadający uprawnienia do przyjmowania uczniów na praktyki.

Czas trwania kursu 
80 godzin w tym 10 godzin praktyki metodycznej

SYSTEM ZAOCZNY : soboty i niedziele

Cel szkolenia:
Uzyskanie przez uczestników kursu przygotowania pedagogicznego do prowadzenia z uczniami i młodocianymi praktycznej nauki zawodu.

Wymagania wstępne dla uczestników: 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 wymienionego w pkt. I.2 uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub :

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej
albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub
policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz
co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub
równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym
zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego,
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących
w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł
robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz
co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,
którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom
ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż
pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Uczestnik kursu powinien na wstępię spełniać co najmniej jeden poniższy warunek

 • wykształcenie średnie
 • prowadzić działalność gospodarczą
 • prowadzić gospodarstwo rolne
 • posiadać skierowanie na kurs od pracodawcy, który spełnia w/w warunek
 
Program kursu:
 • Podstawy pedagogiki;
 • Podstawy prawne i warunki kształcenia w zakładzie pracy;
 • Podstawy psychologii;
 • Metodyka nauczania
 • Praktyka metodyczna.

Program kursu zgodny z:
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • Programem zatwierdzonym przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu WRE. 5633.2.2015 .

Zgłoszenia i informacje:
 • Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników (uczniów) w placówkach handlowych, zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, gospodarstwach rolnych itp.
 • Ukończenie w/w kursu upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników (uczniów) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w sekretariacie, telefonicznie, e-mailem.

Wróć do spisu treści